Avís legal

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari de http://sofarelax.tgna.cat/ podrà, en tot moment, exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades i d’oposició al tractament dels mateixos, en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, escrivint a la nostra adreça de correu electrònic sofarelax2018@gmail.com

http://tarragonaworld.tgna.cat/ li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organització o empresa aliena.

Tarragona World es un programa de ràdio que pertany a Ràdio Sant Pere i Sant Pau i el seu responsable es Francisco Alarcón Cintas amb DNI 39.717.491-X

Ràdio SP i SP
Edif. Perú, baixos local nº 2
43007 Tarragona
lasenda@radiospsp.com
Protecció de Dades LOPD:

http://tarragonaworld.tgna.cat/ adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD) ia la seva normativa de desenvolupament. Les dades recollides a través de la pàgina web http://tarragonaworldtgna.cat/, així com els que es recullen a través dels formularis, s’inclouen mitjançant tractament automatitzat en el fitxer denominat “CLIENTS”, registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, complint així amb la legislació vigent.

La finalitat d’aquesta recollida i tractament automatitzat de dades de caràcter personal és la prestació dels serveis contractats pels clients, l’acompliment de tasques d’informació, comercialització (identificant-se sempre aquest cap), així com d’altres activitats anàlogues. http://sofarelax.tgna.cat/ informa que les dades de client introduïts durant la contractació (amb independència de la seva correcta finalització), són emmagatzemats en els fitxers automatitzats específics de l’empresa amb les finalitats abans descrites.

Transferència Internacional de Dades. En compliment de l’article 34 punt 5 de la LOPD i 66.2 del RLOPD, http://sofarelax.tgna.cat/ l’informa que en el cas que el Servidor principal o el Servidor de suport backup, puguin estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), accepta expressament la necessària Transferència de Dades Internacionals a DataCenter, sent l’única finalitat de la mateixa l’emmagatzematge en els servidors necessaris per poder oferir el servei.

En aquells casos en què http://sofarelax.tgna.cat/ figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes en la normativa vigent i únicament tractarà les dades segons les instruccions del responsable del tractament, sense utilitzar-los amb fins diferents als recollits en el contracte celebrat a l’efecte. El client atorga a http://sofarelax.tgna.cat/ autorització perquè aquesta, com a encarregada de tractament i respectant en tot moment la legislació vigent en matèria de protecció de dades, subcontracti amb tercers, en els casos en què sigui necessari, serveis d’emmagatzematge i conservació de les còpies de seguretat de dades.

L’interessat podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a la normativa vigent des de l’Àrea de client, a la qual podrà accedir amb el seu login i contrasenya a través d’http: //tarragonaworld.tgna .cat /, o mitjançant qualsevol de les formes establertes per la legislació aplicable.

El client assumeix la responsabilitat de la veracitat de les dades que ha facilitat i es compromet a que els mateixos siguin certes i es troben actualitzats en tot moment. En aquest sentit, el client ha d’informar http://tarragonaworld.tgna.cat/ de possibles modificacions en les dades per ell aportats. La responsabilitat sobre el compliment de la normativa vigent recau sobre cadascuna de les parts, client i http://sofarelax.tgna.cat/, en el que correspongui a les seves respectives activitats. En cas d’incompliment d’una de les parts, no és exigible cap responsabilitat a la part contrària.

AVÍS LEGAL, CONDICIONS GENERALS D’ÚS del Portal Web http://tarragonaworld.tgna.cat/

L’accés a i / o ús és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals” així com, si és el cas, les “Condicions Particulars” que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, l’USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l’accés i d’utilització de qualsevol servei sota la seva total responsabilitat.

En qualsevol cas http://tarragonaworld.tgna.cat/, es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc d’aquells usuaris que incompleixin qualssevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin aplicables.

Objecte i Modificació de condicions

http: //tarragonaworld.tgna .cat / posa a disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d’acord amb el previst en les presents CONDICIONS GENERALS.

En qualsevol cas,http: //tarragonaworld.tgna .cat / es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d’accés i / o ús de aquest lloc, sempre que ho consideri oportú.

Principis Generals – Responsabilitat de l’Usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona d’acord amb la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats ia no contravenir amb la seva actuació a través del web l’ordre públic. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il·lícites o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i / o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament del Portal, o bé, que directament o indirectament atemptin contra el mateix o contra qualsevol tercer .

L’usuari no transmetrà a través del servei res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d’acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans. L’usuari es compromet a subministrar informació vertadera i exacta sobre ell mateix en els formulari de registre, si n’hi ha.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos, … ) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei. L’usuari, des del moment que es registra autoritza a aquesta empresa a oferir els seus serveis de comunicacions informatives i promocionals. En cas de no voler rebre aquest tipus de comunicacions podrà revocar el seu consentiment en tot moment a través del correu escrit a l’adreça: lasenda@radiospsp.com.

Es prohibeix així mateix respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de la estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.

Condicions que han de complir els usuaris que vulguin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i http: //tarragonaworld.tgna .cat /

· No s’admet la reproducció de pàgines del Portal mitjançant hiperenllaços des d’un altre portal o pàgina web, permetent-se exclusivament l’accés a aquest.

· Els hiperenllaços només es poden establir amb la home-page del Portal i mai amb pàgines diferents de la primera pàgina del mateix.

· En cap cas es podrà donar a entendre que s’autoritza l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis o continguts oferts per la web des de la qual es produeix l’hiperenllaç.

· No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de http://tarragonaworld.tgna.cat/

· La pàgina des s’estableix l’hiperenllaç no podrà tenir cap distintiu que faci referència a http://tarragonaworld.tgna.cat / exceptuant els signes integrats en el propi hiperenllaç.

· Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol tipus de navegador o border environment sobre les pàgines de  http://tarragonaworld.tgna.cat/

· No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, a la pàgina web des de la qual s’estableixi l’hiperenllaç.

· L’existència d’un hiperenllaç no implica l’existència de relacions entre http://tarragonaworld.tgna.cat / i el propietari d’aquesta pàgina, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.

L’usuari serà l’únic responsable per l’ús d’aquest lloc i pel compliment d’aquestes condicions generals en la seva totalitat. En conseqüència, l’USUARI s’obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d’informació confidencial i reservada, les seves claus d’accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, sent responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els que pugui patir http://sofarelax.tgna.cat/ com a conseqüència de l’incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.

Qualsevol infracció d’aquestes CONDICIONS GENERALS pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l’usuari.

Exclusió De Garanties i de Responsabilitat

http://tarragonaworld.tgna.cat/ no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin, si escau, derivar-se dels mateixos:

· Manca de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament del Web o / i dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d’una altra naturalesa en els que tinguin el seu origen aquests fets.

· No s’establiran hiperenllaços amb les pàgines web del Portal diferents de la home-page o pàgina primera del Portal o dels Serveis.

· La transmissió o / i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l’equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqüència de l’accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.

· De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d’un tercer o contrari al contingut d’aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos oa l’ordre públic, de la Web, dels seus serveis i continguts, pels USUARIS.

· Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a http: // sofarelax.tgna.cat/

· De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d’intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d’altres, de tercers.

· Vicis o defectes dels continguts i / o serveis als quals s’accedeixi a través d’http://tarragonaworld.tgna.cat/.

· Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts.

· Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l’ús dels continguts i serveis pels USUARIS.

· Per l’incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als USUARIS, així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l’ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels USUARIS en aquest lloc.

L’enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, http://tarragonaworld.tgna.cat/ EXCLUEIX QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA DERIVATS directament o indirectament DELS MATEIXOS I DE QUALSEVOL ALTRES NO ESPECIFICATS DE ANÁLOGUES CARACTERÍSTIQUES.

Enllaços
El PORTAL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.

http://tarragonaworld.tgna.cat/ no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre http://tarragonaworld.tgna.cat/ i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. En aquest sentit l’usuari s’obliga a posar la màxima diligència i prudència en el cas d’accedir o utilitzar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels esmentats enllaços.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de http://tarragonaworld.tgna.cat/. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. http://tarragonaworld.tgna.cat/ no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a : Ràdio SP i SP Edif. Perú, baixos local nº 2 – 43007 Tarragona

Dades de caràcter personal identificatives de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació que ostenta amb la qual actua.

· Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.

· Acreditació de l’existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.

· Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades o informacions facilitats a la notificació a què es refereix aquest punt.

Legislació Aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació de serveis de http://tarragonaworld.tgna.cat/ i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix, http://tarragonaworld.tgna.cat/ i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals corresponents a la residència de http://tarragonaworld.tgna.cat/

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies